วิเคราะห์บทสนทนาของผู้สัมภาษณ์ในระหว่างการสัมภาษณ์ข่าว

Authors

ผศ.ม.ล.ดร.จิราภา อาภากร, น.ส.กรกมล ไวยราบุตร

Published

วารสารวิจัยราชภัฏพระนคร

Abstract

This study aims to examine different discursive as well as interactional techniques used by an interviewer during news interviews in Thailand through the application of Conversation Analysis (CA). Despite having an institutional role as interviewer who has to follow the norms of conducting neutral and unbiased news interview (Clayman and Heritage 2002a), the interactional analysis of question – answer pairs from famous Thai broadcasted news interviews reveals that the interviewer employed various discursive and interactional techniques to facilitate the interviewees to respond. The findings also reveal that the interviewer discursively altered his role from being a questioner to a facilitator to the respondents. In detail, the interviewer’s interactional cooperation in the news interviews is shown in three functions: 1) to invoke the IE’s responses, 2) to make relevance and facilitate continuity of the IE’s responses to the questions and, 3) to improve the IE’s responses. The findings from the study help to construct an understanding of questioning patterns and interactional process of news interview, and serve as a guide for professional journalists to develop and improve their questioning skill in news interview and other contexts.

(2561). The Role of Communicative Adaptability in Lowering Intercultural Communication Apprehension of the Thai International College Students. ASEAN Journal of Education, 2018(2), 48-53.