วิเคราะห์คำตัดสินของศาลอนุญาโตตุลาการในคดีพิพาททะเลจีนใต้ระหว่างฟิลิปปินส์และจีนผ่านมุมมองด้านกฎหมายสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ

Authors

ผศ.ดร.กฤษฎากร ว่องวุฒิกุล

Published

วารสารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

Abstract

ในวันที่ 12 กรกฎาคม ค.ศ. 2016 ศาลอนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศได้มีค าชี้ขาดในคดี พิพาทระหว่างประเทศฟิลิปปินส์และประเทศจีนในคดีทะเลจีนใต้ซึ่งเป็นค าชี้ขาดขนาดยาว ประกอบไป ด้วยประเด็นในทางสิ่งแวดล้อม เช่น พันธกรณีในการป้องกันและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางทะเล พันธกรณีในการประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมและพันธกรณีในการใช้ความระมัดระวังตามสมควร ในทางภูมิศาสตร์แล้วทะเลจีนใต้ล้อมรอบไปด้วยพื้นที่ทางทะเลของรัฐชายฝั่งในภูมิภาคอาเซียนหลาย ประเทศซึ่งล้วนแล้วแต่มีความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติและมีความหลากหลายทางชีวภาพ เป็นอย่างยิ่ง ดังนั้น ค าชี้ขาดฉบับนี้จึงมีผลกระทบต่อธรรมาภิบาลด้านสิ่งแวดล้อมของประเทศ ในอาเซียนโดยรวมถึงแม้ว่าคดีทะเลจีนใต้จะเป็นข้อพิพาทระหว่างรัฐสองรัฐก็ตาม บทความฉบับนี้ มีวัตถุประสงค์ที่จะน าเสนอแง่มุมทางด้านกฎหมายสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศและถอดบทเรียนที่ได้ จากคดีนี้จากการศึกษาพบว่ามีหลายทางที่จะน าค าพิพากษาไปปฏิบัติเพื่อให้เกิดผลส าเร็จในการ ปกป้องสิ่งแวดล้อมทางทะเลของภูมิภาคนี

(2561). วิเคราะห์คำตัดสินของศาลอนุญาโตตุลาการในคดีพิพาททะเลจีนใต้ระหว่างฟิลิปปินส์และจีนผ่านมุมมองด้านกฎหมายสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ. วารสารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 47(1), 109-134.