รูปแบบเส้นทางการตัดสินใจซื้อสินค้าที่มีความเกี่ยวพันสูงผ่านช่องทางออนไลน์และออฟไลน์

Authors

ผศ.ดร.พรพรรณ ประจักษ์เนตร, คุณเกศสุดา สุนทรรักษ์

Published

วารสารการสื่อสารและการจัดการ นิด้า

Abstract

This research applies the concept of consumer decision journey. The purpose is
to study consumers’ buying paths for high involvement fashion products via online and
offline shopping channels. The qualitative research methodology with in-depth interview
with 20 to 39 year old consumers who purchased brand-name fashion for 30,000 Baht or
more. Interviews until of 15 consumers of data saturation.
This research found that Consumers choose fashion, brand name, clothing, shoes
and bags with a price of 30,000 baht or more. The details are as follows:
Consumers who buy high involvement products accept triggers from celebrities
through online social media and their direct experiences after seeing products from their
own eyes. After that Consumers who buy high involvement products consider brand
image, quality, guarantee and reputation. Consumers who buy high involvement products
evaluate price and product seeing by themselves And Moment of purchase most of
consumers purchase products from offline shopping for high involvement products
because they are authentic and able to try them. After using the product and having
satisfied, the relationship becomes more profound. Consumers will have post purchase
experiences. By introducing the product, Word of mouth to friends or acquaintances And
Loyalty loop Consumers who buy high involvement products will re-evaluate their choices
before purchasing again.

(2562). รูปแบบเส้นทางการตัดสินใจซื้อสินค้าที่มีความเกี่ยวพันสูงผ่านช่องทางออนไลน์และออฟไลน์. วารสารการสื่อสารและการจัดการ นิด้า, 5(1), 44-57.