รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของทิศทางตลาดและการขยายทิศทางตลาดส่ง ผลต่อการจัดการกลยุทธ์ต่อประสิทธิภาพสถานประกอบการเพื่อสุขภาพในเขต กรุงเทพมหานคร

Authors

ผศ.ดร.แสงแข บุญศิริ, นายวิรุต นาคคะสินธ์

Published

วารสารกระแสวัฒนธรรม

Abstract

The research was done in Bangkok, Thailand due to high competition and the
presence of a majority of Thailand’s health establishments, which aims 1) to review market
orientation, extended market orientation and strategic management affecting health
establishment performance in Bangkok 2) to study the relationship between market
orientation, extended market orientation and strategic management affecting health
establishment performance in Bangkok 3) to investigate of concept for causal
relation model of market orientation and extended market orientation effecting health
establishment performance in Bangkok. Research method of this study is a mixed methods
research methodology, which quantitative and qualitative approaches. The population is
Thailand’s health establishments managers. Sample size was 412 managers, derived using
statistical methods to determineasize whichyieldsvalidityand reliability.Theresults reveal
causal relationship model between market orientation, extended market orientation,
strategic management, and health establishment performance as follow structured
equation: SM = 0.84MO + 0.40EMO and PER = 0.80SM

(2562). รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของทิศทางตลาดและการขยายทิศทางตลาดส่ง ผลต่อการจัดการกลยุทธ์ต่อประสิทธิภาพสถานประกอบการเพื่อสุขภาพในเขต กรุงเทพมหานคร. วารสารกระแสวัฒนธรรม, 20(37), 50-61.