รูปแบบการสื่อสารชุดสัญญะของนิทรรศการบทเรียนในความมืด

Authors

อ.ดร.วิเชียร ลัทธิพงศ์พันธ์, นายอนุรักษ์ จันทร์ดำ

Published

Proceedings: The 41st National and 5th International Graduate Research Conference

Abstract

This research purposed to study set of signs as communication patterns of
Dialogue in the dark by using Quantitative Research. The data collected from various
sources include Documentary, Observation and In-depth interview with exhibition’s
staffs and blind guides. The results indicated as 1) Media: Creating blind environment
(eg. hearing, touching, smelling, and testing in the dark) to excite audiences’s felling
and thinking. 2) Message: Concept of designing content to follow with storytelling structure include Lounge as explosion, Park as rising action, Market as climax, Bus stop
and Music room as falling action, Bar as ending. To conclude, both media and message
will lead audiences to understand other felling and perceive blind people in the better
way.

รูปแบบการสื่อสารชุดสัญญะของนิทรรศการบทเรียนในความมืด. มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์, การประชุมวิชาการการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษษแห่งชาติครั้งที่ 41และนานาชาติครั้งที่ 5 (800-816).