รูปแบบการดำเนินชีวิต การเปิดรับสื่อ และความภักดีของผู้ฟังรายการวิทยุกรีนเวฟ

Authors

รศ.พัชนี เชยจรรยา, น.ส.ชมพูนุช สารวานิชพิทักษ์

Published

วารสารการประชาสัมพันธ์และการโฆษณา

Abstract


The objectives of this research were

1) To study lifestyle, media exposure and loyalty of greenwave radio programme audiences,
2) To study the relationship between lifestyle and media exposure of greenwave radio programme audiences,
3) To study the relationship between lifestyle and loyalty of greenwave radio programme audiences,
4) To study the relationship between media exposure and loyalty of greenwave radio programme audiences.

This study employs quantitative methodology using a survey with questionnaires to collect data from 398 men and women, working people, aged between 20-60 years old in Bangkok. The collected datas will be later analyzed by Pearson’s product moment correlation coefficient and Factor analysis.

The results of this research can be summarized as follows:
1. The lifestyle of greenwave radio programme audiences were segmented into 7 groups ;

1) Conservative group,
2) Self-entertaining group,
3) Family-oriented group,
4) Conscious group,
5) Work-life balance group,
6) Work and economy-oriented group, and
7) Entertainment lovers group.

2.The lifestyle of greenwave radio programme audiences had a positive correlation with media exposure, at significant level of 0.001 except for Conservative group.

3. The lifestyle of greenwave radio programme audiences had a positive correlation with their loyalty to the program, at significant level of 0.001. 4. Media exposure had a positive correlation with loyalty of greenwave radio programme audiences, at significant level of 0.001

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ

1) ศึกษารูปแบบ การดำเนินชีวิต การเปิดรับสื่อ และความภักดีของผู้ฟังต่อรายการวิทยุกรีนเวฟ
2) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบ การดำเนินชีวิตกับการเปิดรับสื่อของผู้ฟังรายการวิทยุกรีนเวฟ
3) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบการดำเนินชีวิตกับ ความภักดีของผู้ฟังต่อรายการวิทยุกรีนเวฟ
4) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการเปิดรับสื่อกับความภักดีของผู้ฟังต่อ รายการวิทยุกรีนเวฟ

โดยใช้วิธีวิจัยเชิงสำรวจและมีแบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้ฟังรายการวิทยุกรีนเวฟทั้งเพศชายและหญิงวัยทำงานที่อาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร และมีอายุระหว่าง 20-60 ปีจำนวน 398 คน โดยใช้ค่าสถิติสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สันและการวิเคราะห์องค์ประกอบในการวิเคราะห์ข้อมูล

ผลการวิจัยพบว่า
1. กลุ่มรูปแบบ การดำเนินชีวิตของผู้ฟังรายการวิทยุกรีนเวฟสามารถแบ่ง ออกได้เป็น 7 กลุ่ม คือ 1) กลุ่มอนุรักษ์นิยม 2) กลุ่มสนุกสนาน สไตล์ตนเอง 3) กลุ่มบ้านคือวิมาน 4) กลุ่มดูแลรักษา 5) กลุ่ม สมดุลชีวิต 6) กลุ่มงานดีเศรษฐกิจเดิน 7) กลุ่มสมัยนิยมแวดวงบันเทิง
2. กลุ่มรูปแบบการดำเนินชีวิตของผู้ฟังรายการวิทยุกรีนเวฟทุกกลุ่มมีความสัมพันธ์ทางบวกกับการเปิดรับสื่ออย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ยกเว้นกลุ่มรูปแบบ การดำเนินชีวิตแบบอนุรักษ์นิยม
3. กลุ่มรูปแบบการดำเนินชีวิตของผู้ฟังรายการวิทยุกรีนเวฟทุกกลุ่มมีความสัมพันธ์ทางบวกกับความภักดีของผู้ฟังต่อรายการวิทยุกรีนเวฟอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ 4. การเปิดรับสื่อของผู้ฟังรายการวิทยุกรีนเวฟมีความสัมพันธ์ทางบวกกับความภักดีของผู้ฟังต่อรายการวิทยุกรีนเวฟอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติและมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระดับปานกลาง

(2556). รูปแบบการดำเนินชีวิต การเปิดรับสื่อ และความภักดีของผู้ฟังรายการวิทยุกรีนเวฟ. วารสารการประชาสัมพันธ์และการโฆษณา, 2013(2), 107-119.