รูปแบบการดำเนินชีวิต การแสวงหาข้อมูล และพฤติกรรมการซื้อสินค้าและบริการของผู้บริโภคที่ใส่ใจสุขภาพ

Authors

รศ.พัชนี เชยจรรยา, น.ส.ฐิติพร ปิยะพงษ์กุล

Published

วารสารการประชาสัมพันธ์และการโฆษณา จุฬาฯ

Abstract

This research aims to segment lifestyles of health-conscious consumers, determine relations among lifestyles, information seeking and purchasing behavior as well as identify factors affecting health products and services’ purchasing behavior. Questionnaires were used as a method to collect data from 400 health-conscious consumers, 18-60 years old, living in Bangkok. Analyze data using Factor Analysis, Pearson’s Correlation Coefficient and Multiple Regression Analysis. The results are found as follows:

(1) Lifestyles were segmented into 8 groups: Health-conscious group, Self-contradiction group, Leisure lover group, Self-satisfaction group, Consumerism group, Health neglecter group, Solitude group and Trend follower group.

(2) Lifestyles of health-conscious consumers were significantly related with information seeking, except Self-contradiction group and Solitude group.

(3) Lifestyles of health-conscious consumers were significantly related with purchasing behavior, except Trend follower group.

(4) Information seeking was significantly related with purchasing behavior.

(5) Information seeking and 4 Lifestyles, including: Leisure lover group, Health neglecter group, Consumerism group and Health-conscious group were the five factors that significantly affected health products and services’ purchasing behavior.

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษารูปแบบการดําเนินชีวิต การแสวงหาข้อมูล และพฤติกรรมการซื้อวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของรูปแบบการดําเนินชีวิตการแสวงหาข้อมูล และพฤติกรรมการซื้อและวิเคราะห์ปัจจัยที่มีประสิทธิภาพในการอธิบายพฤติกรรมการซื้อของผู้บริโภคที่ใส่ใจสุขภาพ โดยทําาการวิจัยเชิงสํารวจ ใช้แบบสอบถามเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง อายุ 18-60 ปี ที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานคร และเป็นผู้ที่ใส่ใจสุขภาพทั้งสิ้น 400 คน และทําาการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วยการวิเคราะห์เชิงพรรณนา วิเคราะห์ปัจจัยองค์ประกอบ(Factor Analysis) วิเคราะห์หาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson’s Correlation Coefficient) และวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุคูณ (Multiple Regression Analysis)

ผลการวิจัยพบว่า

(1) รูปแบบการดําาเนินชีวิตมี 8 กลุ่มคือ กลุ่มใส่ใจสุขภาพ กลุ่มขัดแย้งในตัวเอง กลุ่มสันทนาการกลุ่มโลกสวยด้วยมือเรา กลุ่มบริโภคนิยม กลุ่มทําลายสุขภาพ กลุ่มสันโดษ และกลุ่มตามกระแสสังคม

(2) กลุ่มรูปแบบการดําเนินชีวิตมีความสัมพันธ์กับการแสวงหาข้อมูล ยกเว้นกลุ่มขัดแย้งในตัวเองและกลุ่มสันโดษ

(3) กลุ่มรูปแบบการดําเนินชีวิตมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อ ยกเว้นกลุ่มตามกระแสสังคม

(4) การแสวงหาข้อมูลด้านสุขภาพมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับพฤติกรรมการซื้อ

(5) ปัจจัยที่มีประสิทธิภาพในการอธิบายพฤติกรรมการซื้อ คือ การแสวงหาข้อมูล และรูปแบบการดําาเนินชีวิต 4 กลุ่ม คือ กลุ่มสันทนาการ กลุ่มทําลายสุขภาพ กลุ่มบริโภคนิยม และกลุ่มใส่ใจสุขภาพ ตามลําดับ

(2557). รูปแบบการดำเนินชีวิต การแสวงหาข้อมูล และพฤติกรรมการซื้อสินค้าและบริการของผู้บริโภคที่ใส่ใจสุขภาพ. วารสารการประชาสัมพันธ์และการโฆษณา จุฬาฯ, 7(1), 38-53.