ระบบนิเวศทางการเงินและหนี้ครัวเรือนไทย

Authors

รศ.ดร.ณดา จันทร์สม

Published

รายงานสื่บเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาสถาบันประจำปี 2560

Abstract

This paper aimed to study the financial ecosystem in Thailand and to review the
linkage to the household debt. The results showed that the financial system in Thailand is
currently accessible and available for fund raising via many channels— formal, semi-formal,
and informal sector. In formal sector, there are rule and regulations governing for fair
treatments to the borrowers and supporting units such as credit bureau facilitating
information for credit analysis. However, there were some differences when dealing with
semi-formal and informal sectors. Regulation schemes were different and might be needed
to be reviewed and amended to ensure that the transaction in both semi-formal and
informal sector will be under regulation. For example, Cooperatives in Thailand were a part
of the reasons why household debt was accelerated in the past period. The Cooperatives
are not member of credit bureau. The credit analysis process in the cooperatives system
may have no enough information to make decision on providing credit.

ระบบนิเวศทางการเงินและหนี้ครัวเรือนไทย. สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, การประชุมวิชาการระดับชาติเนื่องในวันสถาปนาสถาบัน ประจำปี 2560 (369-402).