ระบบธุรกิจอัจฉริยะกับการตัดสินใจระดับผู้บริหาร

Authors

รศ.ดร.จงสวัสดิ์ จงวัฒน์ผล

Published

งานประชุมวิชาการสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประจำปี 2561

Abstract

ในปัจจุบันระบบธุรกิจอัจฉริยะ (Business Intelligence) เริ่มเข้ามามีบทบาทอย่างกว้างขวางในหลาย ๆ สาขา
อาชีพ ทั้งภาครัฐและเอกชน เนื่องจากสภาพการแข่งขันทางธุกิจที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ทํา ให้องค์กรต่าง ๆ
ต้องแบกรับความกดดันในการวางแผนกลยุทธ์ (Strategic Planning) ที่เหมาะสมเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์
ขององค์กร และด้วยสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปก็เป็นการบังคับให้องค์กรเหล่านั้นเห็นความสําคัญกับการ
วิเคราะห์ข้อมูลเพิ่มมากขึ้นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการตัดสินใจในการตอบสนองต่อสภาพการ
แข่งขันดังกล่าว ทั้งนี้หากมองถึงปัจจัยสภาพแวดล้อมทางธุรกิจจะพบว่ามีปัจจัยหลัก ๆ อยู่ 3 ประการ คือ
1. สภาพการตลาดที่มีการแข่งขันกันสูงมากขึ้น มีคู่แข่งในการทําธุรกิจเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องมากมาย ถ้า
องค์กรเป็นผู้นําตลาด ก็จะมีคู่แข่งที่พยายามจะแย่งส่วนแบ่งการตลาด โดยมีการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ทางการตลาด
ทั้งในด้านของสินค้าและบริการ (Product) ราคา (Price) วิธีการนําสินค้าไปสู่มือลูกค้า (Place) รวมถึงการ
ส่งเสริมสินค้าให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น (Promotion) แต่ถ้าองค์กรยังเป็นผู้ตามในตลาด ก็จะถูกภาวะกดดันจากทั้ง
คู่แข่งหลัก ๆ และคู่แข่งรายใหม่ทํา ให้ธุรกิจอาจจะไม่สามารถอยู่รอดได้ในระยะยาว
2. ความต้องการของผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงไปจากในอดีตค่อนข้างมาก เนื่องจากปัจจุบันเป็นเรื่องของยุค
ข้อมูลข่าวสาร ลูกค้าสามารถเข้าถึงข้อมูลทั้งในด้านผลิตภัณฑ์และด้านบริการได้มากขึ้นผ่านทางอินเตอร์เน็ตและ
Social Network ทํา ให้พฤติกรรมการซื้อ (Purchasing Behavior) ความเต็มใจที่จะจ่าย (Willingness to Pay)
รวมถึงการตอบสนองของลูกค้าต่อสินค้าและบริการนั้นมีผลต่อการตัดสินใจขององค์กรเป็นอย่างยิ่ง
3. เทคโนโลยีสารสนเทศเริ่มเข้ามามีบทบาทสําคัญต่อทั้งผู้ผลิต ผู้ให้บริการ และผู้บริโภคในปัจจุบันเพิ่ม
มากขึ้น หลาย ๆ องค์กรให้ความสําคัญกับการติดตั้งระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อช่วยเพิ่มผลผลิต ลดต้นทุน
และเพิ่มประสิทธิภาพในการทํา งาน
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเทคโนโลยีและระบบการทํา งานคอมพิวเตอร์ อาทิเช่น สมาร์ทโฟน แท็บเล็ต
แอปพลิเคชันที่ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อสนับสนุน platform บนมือถือ รวมถึงความนิยมในการใช้ Social Network และ
การทําธุรกรรมออนไลน์ เป็นต้น ได้มีการพัฒนาขึ้นไปอย่างรวดเร็ว ทํา ให้องค์กรมีการเก็บข้อมูลอย่างมหาศาล
ในแบบที่ไม่เคยเป็นมาก่อน ดังนั้นแนวคิดของการจัดการกับข้อมูลที่มากมายเหล่านั้นหรือที่เรียกว่า Big Data
จึงเริ่มแพร่หลายและมีคนให้ความสนใจเพิ่มมากขึ้น อย่างไรก็ตาม คําถามสําคัญคือ องค์กรที่ให้ความสําคัญกับ
การนําแนวคิดเกี่ยวกับ Big Data เข้ามาช่วยในการวางแผนกลยุทธ์ขององค์กรเพื่อให้ธุรกิจประสบความสํา เร็จนั้น
มีมากน้อยขนาดไหน มีการวิเคราะห์ข้อมูลที่ถูกต้องตามหลักการหรือไม่ และเกิดประโยชน์ต่อองค์กรในระดับใด

ระบบธุรกิจอัจฉริยะกับการตัดสินใจระดับผู้บริหาร. สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ , งานประชุมวิชาการสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประจำปี 2561 (759-765).