ระบบทุนนิยมและโลกาภิวัฒน์กับการพัฒนาที่ไม่ยั่งยืน เปิดโปงโดยแอนนิต้า ร็อดดิกค์ นักธุรกิจหญิงกลิ้งโลกาภิวัฒน์

Authors

รศ.ดร.สมบัติ กุสุมาวลี

Published

วารสารการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์กร

Abstract

ระบบทุนนิยม และ กระแสโลกาภิวัฒน์จะสามารถน าไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ได้หรือไม่?นี่คือค าถามใหญ่ที่นักพัฒนาจ านวนไม่น้อยอาจมองข้ามค าถามนี้ไป ผู้เขียนเคยตั้งค าถามนี้ และเคยตั้งข้อสงสัยว่า หากระบบทุนนิยมและโลกาภิวัฒน์ (Globalization) ผสานตัวกันกันเข้า อาจน าพาไปสู่สภาพการณ์ที่ผู้เขียนเรียกว่า “ระบบทุนนิยมเชิงท าลาย” (Destructive Capitalism)ค าถามที่ตามมาคือ ทุนนิยมเชิงท าลายมีลักษณะเป็นอย่างไร? มีนักคิดนักเขียนคนใดที่กล่าวถึงเรื่องราวเหล่านี้ไว้อย่างน่าสนใจบ้าง? แน่นอนว่าค าตอบคือมีมากมายหลากหลาย แต่ในบทความชิ้นนี้ผู้เขียนจะขอน าเสนอการพิจารณามุมมองเช่นนี้จากผู้ที่แสดงบทบาทอยู่ในระบบทุนนิยมโลกาภิวัฒน์เองและที่ส าคัญคือเป็นมุมมองและข้อเขียนของผู้ที่เป็นทั้ง “ผู้ประกอบการในระบบทุนนิยม” และที่ส าคัญคือ เป็น “สุภาพสตรี”

(2561). ระบบทุนนิยมและโลกาภิวัฒน์กับการพัฒนาที่ไม่ยั่งยืน เปิดโปงโดยแอนนิต้า ร็อดดิกค์ นักธุรกิจหญิงกลิ้งโลกาภิวัฒน์. วารสารการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์กร, 10(1), 163-172.