ระดับความคิดเห็นของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินของสายการบินแบบพรีเมียม ที่มีต่อกิจกรรมส่งเสริมความก้าวหน้าในสายอาชีพและความทุ่มเทมีใจต่อองค์กร

Authors

นายภีมพิพัฒน์ มโนมัยกุล, ผศ.ดร.โชคชัย สุเวชวัฒนกูล

Published

การประชุมวิชาการระดับชาติด้านการจัดการอุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยวครั้งที่3

Abstract

The objectives of this research were to 1) study the levels of problem-solving
proficiency among air chief flight attendants in full-service airlines operating in Thailand, 2) to
evaluate the leadership capabilities of air chief flight attendants in these airlines, and 3) to
propose guidelines for enhancing problem-solving skills and leadership qualities among air chief flight attendants in full-service airlines in Thailand. For the quantitative aspect, the
researcher gathered data through 165 questionnaires selected based on Krejcie & Morgan’s
(1970) table. Descriptive statistics, specifically Mean and Standard Deviation were employed to
analyze the opinions of the sample. The research findings were that respondents had opinions
on problem-solving at the highest level. When considering each aspect, it was at the highest
level in all three aspects, namely self-control in problem-solving, confidence in problemsolving, and facing or addressing problems. Furthermore, the overall level of opinion on
leadership was at the highest level. When considering each aspect, it was at the highest level
in all four factors, namely self-awareness, internal morality perspective, balanced decisionmaking, and relational transparency. To further enhance the capabilities of air chief flight
attendants, airlines should focus on developing personal control in problem-solving and
refining balanced decision-making skills.

ระดับความคิดเห็นของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินของสายการบินแบบพรีเมียม ที่มีต่อกิจกรรมส่งเสริมความก้าวหน้าในสายอาชีพและความทุ่มเทมีใจต่อองค์กร. สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, การประชุมวิชาการระดับชาติด้านการจัดการอุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยวครั้งที่3 (77-89).