รหัสสัญญะที่สำคัญของสื่อการ์ตูนสร้างแรงบันดาลใจ: การศึกษาฮิคารุ เซียนโกะ เกมอัจฉริยะรหัสสัญญะที่สำคัญของสื่อการ์ตูนสร้างแรงบันดาลใจ: การศึกษาฮิคารุ เซียนโกะ เกมอัจฉริยะ

Authors

รศ.ดร.อุษา บิ้กกิ้นส์, น.ส.วารีทิพย์ บุญยอ

Published

วารสารการสื่อสารและการจัดการ นิด้า

Abstract

The objective of this research is to study elements of communication signs in the content of Hikaru No Go comics that inspires readers and to study elements of communication signs in the content of Hikaru No Go comics can motivate to inspiring initiative and development of readers. This research uses qualitative method, processing data using qualitative content analysis with 5 selectively chosen books among Hikaru No Go comics that are book number 1, 5, 15, 17 and 23 from 23 books and using in-depth interview with 20 readers through the notions of storytelling, semiology, and inspiration. As the result of the investigation, the inspiration in the content of Hikaru No Go comics can be divided into 5 types and eleven communication methods. (1) Inspiring initiative to play siege known as the game of Go by means of teaching naturally and creating an attraction with scenes and perspectives (2) Inspiring in create momentum by means of reflect on force towards goals, reflect on force inside oneself and reflect on force from others (3) Inspiring in the 2 dimensions of culture by means of communicate through reality and cultural reflection (4) Inspiring in development of the game of Go by means of giving ideas and perspectives of the game of Go and creating practice (5) Inspiring in development of creativity by means of hiding special details and showing development by drawing. For decoding of the reader additional showing development by storytelling and learning from a variety of decoding of meaning in the content of comics.

(2562). การสื่อสารผ่านยูทูบที่มีผลต่อการรับรู้และทัศนคติโรคซึมเศร้า ของกลุ่มคนวัยทำงานในเขตกรุงเทพมหานครและจังหวัดนนทบุรี. วารสารการสื่อสารและการจัดการ นิด้า, 5(3), 61-74.