รถยนต์ไฟฟ้า: ประเทศไทยจะพร้อมเมื่อไร

Authors

ผศ.ดร.สันติ ชัยศรีสวัสดิ์สุข, ดร.ราเชนทร์ ชินทยารังสรรค์

Published

ประชุมวิชาการระดับชาติ ประจาปี 2564 เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ครบรอบ 55 ปี ภายใต้หัวข้อเรื่อง “การคาดการณ์อนาคตนวัตกรรมเพื่อกลยุทธ์การพัฒนาอย่างยั่งยืน

Abstract

3 main reasons to support the development of electric vehicles are: 1. To achieve
zero emission, 2. to save energy, 3. To combat global warming. Over the past decade, there
has been rapid progress in the development of EVs with the help of government mandates
and subsidies in many countries, notably the US (especially California), Norway and China,
The high cost of batteries has been reduced rapidly to enable EVs to be commercially
competitive, Cost reduction in the production of solar panels and wind turbines leads to
greater use of clean energy for electricity generation
As the world is moving from ICEs to EVs, Thailand’s automotive industry must
prepare for the future. As the industry has survived under protection, there is a strong
pressure to resist this change from the existing producers to protect their legacy cost. New
players are coming from china and domestic entrepreneurs, This is a welcoming sign, How
fast is Thailand to replace ICEs with EVs depends on the government decisions regarding:
1. priority it gives to mitigate car emissions, 2. commitment to the issue of global warming,
3. The burden on consumer for the protection of domestic producers, 4. Adjustment plan for smooth relocation of the disrupted workforce, 5. R&D policy to keep up with the
rapidly changing technology.

รถยนต์ไฟฟ้า: ประเทศไทยจะพร้อมเมื่อไร. Hybrid Conference, การประชุมวิชาการระดับชาติ ระดับชาติ ประจำปี 2564 (21-36).