ยืดอายุสุขภาพเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพของประเทศไทย

Authors

รศ.ดร.ประสพโชค มั่งสวัสดิ์, ผศ.ดร.ทัศนีย์ สติมานนท์

Published

รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ เนื่องในโอกาสครบรอบปีที่ 52 แห่งการสถาปนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ พัฒนบริหารศาสตร์สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

Abstract

Non-Communicable diseases (NCDs) are chronic disease that are not caused by
infectious agents. Unhealthy behaviors such as smoking, sedentary lifestyle and bad
eating habit are the main culprits. Today we have witnessed that people have these
lifestyle diseasesonset at younger ages, whichimplies thatourhealthspan(thelengthof
time thatone is trulyhealthy and free from disease) is shorter. This prevalence imposes
large burden on the national health expenditures. This study estimates the costs that
could have saved should the disease onset has delayed – or the healthspan is longer.
By shifting the diseaseoccurrencerateof the15-29 agegroup tothatof 30-44 agegroup
or expand the healthspan by 15 years, the country could save ฿15,786.00 million. This
budget could have beenspentonthe preventive medicineoronthe proactiveapproach
that helps alter the unhealthy lifestyle of the people.

ยืดอายุสุขภาพเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพของประเทศไทย. สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, พัฒนบริหารศาสตร์สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน (1-20).