มโนทัศน์เกี่ยวกับความมั่นคงด้านอาหารของสาธารณรัฐประชาชนจีน

Authors

ผศ.ดร.หลี่ เหรินเหลียง

Published

วารสารพัฒนาสังคม คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

Abstract

Food security has become a global problem, as the population is increasing, it is estimated that the world population in 2050 will reache 9,200 million, but at the same time , cultivated land is reducing, and severity and frequency of natural disasters are likely to increase.

China is a big country with a population of 1,300 million people, representing 22 per cent of the world’s population, while cultivation of agricultural land less than 6 percent of the world, so for China food security is even more important. Since Slavery Society, Feudal society until the present time China has been focusing on food security.

This article attempts to summarize the concepts of China’s food security from ancient times until the present. This article uses documental research approach. The main documents include published books, TV interviews of Chinese scholars and officers, newspaper articles and the doctoral dissertation of Chinese students.

ความมั่นคงด้านอาหารได้กลายเป็นปัญหาระดับโลก เนื่องจากประชาชนได้เพิ่มมากขึ้น โดยมีการคาดการณ์ว่าในปี 2050 ประชากรโลกจะอยู่ที่ 9,200 ล้านคน ในขณะเดียวกันที่ดินเพาะปลูกธัญพืชลดน้อยลง และภัยธรรมชาติมีแนวโน้มเพิ่มความรุนแรงและความถี่บ่อยขึ้น ประเทศจีนเป็นประเทศใหญ่ที่มีประชากร 1,300 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 22 ของประชากรโลก  แต่มีที่ดินเพาะปลูกทางการเกษตรไม่ถึงร้อยละ 6 ของโลก ดังนั้น สำหรับประเทศจีนแล้ว ความมั่นคงด้านอาหารจึงมีความสำคัญยิ่ง ประเทศจีนทุกยุคสมัยตั้งแต่ยุคโบราณจนถึงปัจจุบันให้ความสำคัญกับความมั่นคงด้านอาหาร 

บทความชิ้นนี้ได้สรุปมโนทัศน์เกี่ยวกับความมั่นคงด้านอาหารจากสมัยโบราณจนถึงปัจจุบันด้วยวิธีการศึกษาเอกสาร โดยเอกสารหลักที่ใช้ในการศึกษาประกอบด้วย หนังสือจีนที่ตีพิมพ์ออกเผยแพร่อย่างเป็นทางการ บทสัมภาษณ์ทางโทรทัศน์  บทความบนหนังสือพิมพ์จีน และวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอกของนักศึกษาจีน

(2017). A critique of the internal complaints system of the Thai police. Policing and Society: An International Journal of Research and Policy, -(-), 1-18.