มูลค่าความเสียหายทางเศรษฐกิจ ผลจาก ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรต้นน้ำของเขื่อนภูมิพล : หลักการและเหตุผลสำหรับการคุ้มครองธรรมชาติในพื้นที่ภาคเหนือของประเทศไทย

Authors

รศ.ดร.สมพจน์ กรรณนุช

Published

วารสารการจัดการสิ่งแวดล้อม

Abstract

งานวิจัยนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงทรัพยากรน้ำซึ่งมีอิทธิพลกับปริมาณน้ำไหลเข้าเขื่อนภูมิพลในช่วงเวลาระหว่าง พ.ศ. 2540 ถึง 2559 เพื่อประเมินมูลค่าของผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจที่จะได้รับจากการลงทุนเพื่อคุ้มครองธรรมชาติในพื้นที่ภาคเหนือของประเทศไทยเพื่อฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรน้ำนำเข้าเขื่อนภูมิพล ผลการศึกษาพบว่า ทรัพยากรน้ำที่มีต้นกำเนิดจากพื้นที่ภาคเหนือของประเทศไทยมีความอุดมสมบูรณ์เพิ่มขึ้นระหว่าง พ.ศ. 2540-2549 และมีความเสื่อมโทรมลงอย่างต่อเนื่องระหว่าง พ.ศ. 2549-2559 เป็นสัญญานแสดงให้เห็นความอุดมสมบูรณ์และความเสื่อมโทรมของพื้นที่ป่าไม้ในระยะเวลาดังกล่าว และคาดประมาณมูลค่าทางเศรษฐกิจของความเสื่อมโทรมของทรัพยากรน้ำไหลเข้าเขื่อนภูมิพลในช่วงเวลาระหว่าง พ.ศ. 2549 ถึง 2559 เป็นเงินในช่วง 166594.7-233155.48 ล้านบาท ซึ่งเป็นขอบเขตสำหรับการใช้จ่ายสาธารณะเพื่อคุ้มครองและฟื้นฟูธรรมชาติในพื้นที่ภาคเหนือของประเทศไทย

(2562). มูลค่าความเสียหายทางเศรษฐกิจ ผลจาก ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรต้นน้ำของเขื่อนภูมิพล : หลักการและเหตุผลสำหรับการคุ้มครองธรรมชาติในพื้นที่ภาคเหนือของประเทศไทย . วารสารการจัดการสิ่งแวดล้อม, 15(1), 84-103.