มูลค่าความเต็มใจจะจ่ายของนักท่องเที่ยวเพื่อการจัดการแหล่งท่องเที่ยวแบบคาร์บอนต่ำ:กรณีศึกษาเกาะล้านจังหวัดชลบุรี

Authors

รศ.ดร.อุดมศักดิ์ ศีลประชาวงศ์, น.ส.สุนิดา พิริยะภาดา

Published

Development Economic Review

Abstract

This paper aims to explore tourists’ willingness to pay (WTP) for an entrance fee in supporting
low carbon destination management at Ko Lan, Chonburi. Data used in the analysis of the
WTP was compiled from face-to-face interviews of 400 Thai tourists who visited Ko Lan. The
contingent valuation method (CVM) and single-bounded dichotomous choice along with five
bids were employed. In the econometric analysis, the WTP estimate was calculated from the
Logit regression model.Thestudy results revealedthat the mean WTP of thetourists is102.13
baht per person per visit. This was calculated to an economic use value of 199,927,951.80
baht per annum. Additionally, the factors which influenced the WTP include bid offered, age,
education, monthly income, and intention to revisit the destination and the perception of
tourists in low carbon destination management. Creating perception for low carbon tourism
should therefore be a strategy toward success of this environmental-friendly tourism policy.

(2018). มูลค่าความเต็มใจจะจ่ายของนักท่องเที่ยวเพื่อการจัดการแหล่งท่องเที่ยวแบบคาร์บอนต่ำ:กรณีศึกษาเกาะล้าน จังหวัดชลบุรี. Development Economic Review, 12(2), 80-102.