มาตรการทางภาษีกับการจัดการปัญหาขยะพลาสติก: บทสรุปภาพรวม

Authors

ผศ.ดร.ประพิน นุชเปี่ยม, นายรพีพงศ์ ลิ้มวงษ์ทอง

Published

รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติเนื่องในโอกาสครบรอบปีที่ 54 แห่งการสถาปนาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ปี 2563

Abstract

Plastic products, especially those of the single-use type, such as plastic bags,
drinking-water bottles, and straws, are having severe impacts on the environment. Countries
all over the world are thus trying to find a way of tackling plastic waste resulting from
littering. Some countries have issued laws banning single-use plastic products and imposing
harsh punishments for the violation of the laws, while others prefer voluntary measures.
Differences in the measures being adopted have given rise to widespread criticisms on how
to effectively and sustainably reduce plastic waste. This paper examines an overall picture
of how tax measures have been taken to deal with the plastic waste, given the flexibility in
using such measures, that is, either as mandatory or incentive measures. This preliminary
survey will benefit Thailand in its effort to develop suitable tax measures against plastic
waste.

มาตรการทางภาษีกับการจัดการปัญหาขยะพลาสติก: บทสรุปภาพรวม. นิด้า, การประชุมวิชาการระดับชาติเนื่องในโอกาสครบรอบปีที่ 54 แห่งการสถาปนาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ปี 2563 (977-992).