มหัศจรรย์คำสอนพ่อ: ต่อจุดการกระทำสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

Authors

ศ.ดร.มณีวรรณ ฉัตรอุทัย, รศ.ดร.ประดิษฐ์ วรรณรัตน์, ผศ.ดร.วิพุธ อ่องสกุล

Published

งานประชุมวิชาการของสถาบัน ประจำปี 2560

Abstract

ในยามที่ประเทศไทยก าลังเผชิญกับความสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ในประวัติศาสตร์ กับการเสด็จสวรรคต
ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดีจักรีนฤบดินทรสยามมินทรา
ธิราชบรมนาถบพิตรท าให้คนไทยได้หวนมาตระหนักในพระราชกรณียกิจและพระบรมราโชวาทที่ได้ทรง
พระราชทานแก่ประชาชนชาวไทยมาอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลา 70 ปีแห่งการครองราชย์ของพระองค์
บทวิจัยนี้ได้จัดท าขึ้นเพื่อรวบรวมแนวค าสอนและพระบรมราโชวาทน ามาสังเคราะห์เชื่อมโยงกับ การส ารวจ
ความคิดเห็นในสังคมไทย เพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงประจักษ์เชิงวิชาการเพื่อเพิ่มพูนองค์ ความรู้และแนวคิดให้กับ
ผู้สนใจน าไปพัฒนาเป็นหลักสูตรการเรียนรู้ทั้งในสถานศึกษาและสถานประกอบการ
ท่ามกลางปัญหาที่ทั่วโลกก าลังเผชิญทั้งด้านวิกฤติเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง การแสวงหาภูมิคุ้มกัน
ทางความคิดและการกระท าให้กับคนไทยจึงเป็นสิ่งจ าเป็นเพื่อให้ และนับเป็นความโชคดีของคนไทยที่ได้
มีโอกาสด าเนินชีวิตตามรอยค าสอนของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชที่ได้ทรงพระราชทาน
แนวหลักเศรษฐกิจพอเพียงที่มุ่งเน้น ‘ทางสายกลาง’ ส าหรับการด าเนินวิถีชีวิตของคนไทยในทุกระดับชั้น โดย
หลักการของปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียงนั้นประกอบไปด้วย สามองค์ประกอบและสองเงื่อนไข ซึ่งองค์ประกอบ
ทั้งสามได้แก่ ความพอประมาณ ความมีเหตุผล และความต้องการมีระบบภูมิคุ้มกันในตนเองที่ดี ซึ่งจะท าให้
ผู้ได้ยืดถือ ปฏิบัติจะมีความสามารถในการเผชิญกับผลกระทบจากปัจจัยภายใน และภายนอก และสองเงื่อนไข
ที่จะส่งเสริมให้ความพอเพียงประสบความส าเร็จ คือ การมีความรู้ และ คุณธรรม โดยเงื่อนไขทางความรู้ได้แก่
การวางแผนที่ละเอียดรอบคอบ การใช้ความรู้อย่างระมัดระวังในการน าแผนไปปฏิบัติ ส่วนเงื่อนไขทาง
คุณธรรม ได้แก่ ความซื่อสัตย์และคุณธรรมในการด าเนินชีวิตที่ให้ความส าคัญกับความเพียรพยายาม การไม่
เบียดเบียนผู้อื่น รวมถึงความเมตตากรุณาเอื้ออาทรต่อกัน

มหัศจรรย์คำสอนพ่อ: ต่อจุดการกระทำสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน . NIDA, งานประชุมวิชาการของสถาบัน ประจำปี 2560 (264-279).