พัฒนาการในการสื่อสารของเพลงลูกทุ่งผ่านการเล่าเรื่องตามค่านิยมของสังคมไทย จากอดีตสู่ปัจจุบัน

Authors

ผศ.ดร.พรพรรณ ประจักษ์เนตร, คุณทัศน์วศิน ธูสรานนท์

Published

วารสารนิเทศศาสตร์และนวัตกรรม นิด้า

Abstract

งานวิจัยเรื่อง “การศึกษา เรื่อง พัฒนาการในการสื่อสารของเพลงลูกทุ่งผานการเล่าเรื่องตาม ค่านิยมของสังคมไทย จากอดีตสู่ปัจจุบัน” มีวัตถุประสงคหลักเพื่อศึกษาพัฒนาการในการสื่อสาร ของเพลงลูกทุ่งผ่านการเล่า เรื่องตามค่านิยมของสังคมไทยจากอดีตสู่ปัจจุบัน วัตถุประสงค์ที่สอง เพื่อศึกษากระบวนการสร้างสรรคผลงานเพลงลูกทุ่งไทย และปัจจยที่เป็นตัวกำหนดการเล่าเรื่อง ของเพลงลูกทุ่งจากอดีตสู่ปัจจุบัน และวัตถุประสงค์ที่สามพื่อศึกษาประเด็นค่านิยมของสังคมไทย จากอดีตสู่ปัจจุบันที่ เสนอผ่านเพลงลูกทุ่งในบริบทช่วง พ.ศ. 2500-2558 ซึ่งข้อมูลค่านิยมทางสังคมมักเป็นผลส้ะทอนของวัฒนธรรมที่แตกต่างกันไปในแต่ละยุค สมัยซึ่งจะสอดคล้องกับความหมายและการเล่ารื่องของเพลงลูกทุ่งในช่วงเวลานั้น โดยผลงานเพลง ลูกทุ่งส่วนใหญ่จะนำเสนอข้อความที่มีนัยยะ ต้องอาศัยการตีความ และจำเป็นจะต้องใช้ข้อมูลใน เชิงคุณภาพมาประกอบในการวเคราะห์ ข้อมูลได้แก่คําสัมภาษณ์ของศิลปินและผู้เกี่ยวข้อง , เอกสาร หลักฐานทางประวัติศาสตร์ ดังน้ันการศึกษาในคร้ังนี้ผู้วิจัยจึงใช้ระเบียบวิธีการวิจัยในเชิงคุณภาพเป็นหลัก คือการ สัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-Depth Interview) ผ่านกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้ประพันธ์เพลง, ผู้บริหารค่าย เพลงและนักจัดรายการเพลงลูกทุ่งทางวิทยุโดยใช้การนำเสนอข้อมูลเชิงคุณภาพในลักษณะของ การพรรณนาวิเคราะห์และใช้วิธีการวิจัยเชิงปริมาณมาเป็นส่วนเสริม คือการวิเคราะห์ความหมาย เชิงตีความ (Interpretative Textual Analysis) ร่วมกับการวิเคราะห์เนื้อหาของเพลง (Content Analysis) โดยแบ่งผลงานเพลงและบริบทออกเป็นช่วงเวลา 4 ยุคสมัย เพื่อเชื่อมโยงประเด็น ความคิดและค่านิยมเข้ากับสถานการณ์ของสงคมไทยในยุคสมัยดังกล่าว

(2560). พัฒนาการในการสื่อสารของเพลงลูกทุ่งผ่านการเล่าเรื่องตามค่านิยมของสังคมไทย จากอดีตสู่ปัจจุบัน. วารสารนิเทศศาสตร์และนวัตกรรม นิด้า, 4(2), 1-30.