พัฒนาการของความรับผิดชอบร่วมกันในระดับที่แตกต่างกันในยุคแห่งการเบ่งบานของการพัฒนาอย่างยั่งยืน

Authors

ผศ.ดร.กฤษฎากร ว่องวุฒิกุล

Published

รายงานประชุมสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติเนื่องในโอกาสครบรอบปีที่ 55 แห่งการสถาปนาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 2564

Abstract

Differential treatment has a long history in both international and domestic legal
systems. It is a principle in which sovereign equality has lower its role so as to allow
external factors playing their part in international relations, such as different economic
development and different level of capacity in tackling problem. Different treatment
promotes substantive equality in an unequal world. The origin of this principle can be
traced back to the acceptance of the environmental situations and socio-economic factor
in developed and developing countries. However, economic development of developing
countries has raised the question with regard to the necessity of having this principle or
how this principle could be adapted. The paper argued that the situations in most of
developing countries have significantly changed in the past decades. The form of
differential treatment needs to be revised and changed, especially in the context of Kyoto
Protocol which requires the compliance with climate change obligations of the South.
Thus, more nuance approach to the differential treatment is needed rather than simply
making distinction between developing and developed countries.

https://drive.google.com/file/d/1IpLP80RD4bqYsK1tttfZazcpq7xPJYIB/view
P:808
Topic :The Evolution of the Principle of Common but Differentiated Responsibilities in the Flourishing Era of Sustainable Development

พัฒนาการของความรับผิดชอบร่วมกันในระดับที่แตกต่างกันในยุคแห่งการเบ่งบานของการพัฒนาอย่างยั่งยืน. NIDA, การประชุมวิชาการระดับชาติเนื่องในโอกาสครบรอบปีที่ 55 แห่งการสถาปนาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 2564 (808-827).