พลวัตการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการค้าของประเทศไทยในบริบทการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการค้าโลก

Authors

รศ.ดร.สมพจน์ กรรณนุช

Published

วารสารเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ

Abstract

Change in structure of world economy and trade emerges out of the growth of supply chain across nations and regions of the world. Economic growth has been experienced in broad countries. Rapid growth of emerging market economies (EMEs) resulted in greater convergence of developing and developed worlds. Close economic interdependence network has been strengthened. As for Thailand, high ratio of trade dependence can bear strong influence on domestic economy, A review of changes in context of world as well as Thailand trade and study of trade data for the research to project future structural change for Thai economy and trade reveals diversification of export and import trade items of Thailand as the source of trade stability. Change in the structure of trading partners has taken place in parallel with change in structure of world trade counterparts. Thai export items has gain importance in world market a t as a result of Thailand’s outward looking policies and more rapid growth of Thai exports than growth of world trade as a whole. Thailand trade structure tends to change at least in parallel with change in structure of world economy and trade. Thailand’s active role in global supply chain has isolated fluctuation impacts away from Thai economy.

https://so01.tci-thaijo.org/index.php/econswu/article/view/117864/90419

(2518). พลวัตการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการค้าของประเทศไทยในบริบทการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการค้าโลก. วารสารเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ, 8(16), 47-66.