ผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุนการผลิตข้าวเกรียบสมุนไพร กรณีศึกษา วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรบ้านแลงพัฒนา จังหวัดระยอง

Authors

ผศ.ดร.จุฑารัตน์ ชมพันธุ์, นายกฤษณ์ จารุดำรงศักดิ์

Published

การประชุมวิชาการทางธุรกิจ และนวัตกรรมทางการจัดการ ระดับชาติและนานาชาติ ประจำปี 2560

Abstract

Evaluation is one of the key indicators in measuring the performance of community enterprises. The evaluation of Social Return on Investment (SROI) has been used to measure the activities or social projects widely in the present because it can measures the economic, social and environmental benefits comprehensively. This research has the objectives that to 1) assess the social return on investment (SROI) in the production of Baan Lang Pattana Community Enterprise’s herbal rise flake and 2) propose ways to improve Baan Lang Pattana Community Enterprise’s operation. This study is a qualitative research by collecting data with the social return on investment evaluation form, conducting semi-structured interview and studying accounting reports. The key informants are the chairman of the community enterprise, the members, the operators and the stakeholders. The study indicated that Social return of investment (SROI) in Bann Lang Pattana Community Enterprise’s herbal rice flake production is 1.42. For the guidance of improvement is recommending the community enterprises to use local raw materials to replace imported inputs, creating a community network to increase bargaining power and creating knowledge management to create expert speakers and experts which lead to more value added to the community enterprises and eventually lead to the development of sustainable enterprise community

ผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุนการผลิตข้าวเกรียบสมุนไพร กรณีศึกษา วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรบ้านแลงพัฒนา จังหวัดระยอง. มหาวิทยาลัยขอนแก่น, การประชุมวิชาการทางธุรกิจ และนวัตกรรมทางการจัดการ ระดับชาติและนานาชาติ ประจำปี 2560 (10-16).