ผลการนำเสนอข้อมูลความสอดคล้องระหว่างบุคลากรองค์การ ที่มีผลต่อความตั้งใจสมัครงาน

Authors

ผศ.ดร.อานนท์ ศักดิ์วรวิชญ์

Published

วารสารการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ

Abstract

Effects of Person-Organization fit Presentation on Behavior Intention to
Apply for Jobs is an experimental research aim to 1) Explore effects of fit presentation
on recruitment fairness and job intention 2) Explore effects of fit presentation on
relation between direct and indirect person-organization fit, recruitment fairness and
job intention 3) Study relationship between direct and indirect PO fit, recruitment
fairness and job intention when direct PO fit is mediate relationship between indirect
PO fit and job intention.
The participant are 154 undergraduate students. 72 in experimental group
and 82 in control group. Time1 collect participants’ personal value to calculate indirect
PO fit. After 1 week (Time2) Line graph presenting participant’s PO fit will shown to
experimental group. Researcher then collect direct PO fit, recruitment fairness and job
intention data from both groups
Statistics for hypothesis testing are mean, standard deviation, Pearson’s
correlation and Fisher’s z transformation result are.
1. Indirect PO fit is positively related to direct PO fit. 2. Relationship between indirect PO fit and direct PO fit are higher when
fit presentation is shown.
3. Direct PO fit is positively related to job intention.
4. Recruitment fairness is positively related to job intention.
5. Direct PO fit is mediator between indirect PO fit and job intention when
fit presentation is shown.

(2560). ผลการนำเสนอข้อมูลความสอดคล้องระหว่างบุคคลกับองค์การที่มีผลต่อความตั้งใจสมัครงาน. วารสารการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ, 9(18), 69-90.