ผลกระทบของการมีข้อมูลที่ดีขึ้นต่อการตัดสินใจในการลงทุนกับธุรกิจสตาร์ทอัพ

Authors

ผศ.ดร.ธัญรัตน์ อมรเพชรกุล

Published

งานประชุมวิชาการของสถาบัน ประจำปี 2563

Abstract

This study investigates the role of information in helping an investor makes a more
informed startup investment decision. We consider an investor making a decision whether to
invest in a venture. He either makes the decision based solely on publicly available
information, or pays a fee to an accelerator to learn more about the venture admitted and
graduated from an acceleration program. Two schemes of payment to the accelerator are
considered: a fixed fee and an equity share. Our findings show that the benefit of additional
information about the venture is realized by the investor in the form of a reduction in the
expected loss from making a wrong investment decision. In particular, it is beneficial for the
investor to pay the accelerator to learn more about the venture if and only if the acquired
information leads to a decision change and the fee does not exceed a threshold.

ผลกระทบของการมีข้อมูลที่ดีขึ้นต่อการตัดสินใจในการลงทุนกับธุรกิจสตาร์ทอัพ. สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ , งานประชุมวิชาการของสถาบัน ประจำปี 2563 (422-432).