ปัญหาการเป็นผู้ทรงสิทธิตามรัฐธรรมนูญไทย

Authors

ศ.ดร.บรรเจิด สิงคะเนติ

Published

วารสารศาลรัฐธรรมนูญ

Abstract

สภาพความเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกที่มีความเปลี่ยนแปลงจากช่วงหลังสงครามเย็นที่โลก
มีความหวาดกลัวต่อคนต่างด้าว โดยเฉพาะจากประเทศที่มีแนวคิดอุดมการณ์ต่างกัน ประเด็นปัญหา
ดังกล่าวจึงนำไปสู่การตีความเรื่องสิทธิและเสรีภาพที่เคร่งครัดและจำกัดแคบเฉพาะบุคคลที่มีสัญชาติ
ของรัฐนั้นๆ ทั้งนี้เพื่อไม่ให้มีผลกระทบต่อปัญหาความมั่นคงของรัฐนั้นๆแต่เมื่อโลกเข้าสู่ยุคการแข่งขัน
ด้านการค้าการลงทุน ด้วยเหตุผลด้านการค้าการลงทุน ความพยายามในการรวมกลุ่มประเทศต่างๆ
เพื่อนนำไปสู่การลดต้นทุนด้านการค้าการลงทุน เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันทางการค้าเป็น
แนวโน้มที่เกิดขึ้นทั่วโลกกลุ่มประเทศในสหภาพยุโรปเป็นผู้นำในการรวมกลุ่มประเทศและนำไปสู่การ
ลดบทบาทของพรมแดนของแต่ละประเทศ ส่งผลให้เกิดการเคลื่อนย้ายของผู้คนอย่างเสรีประชาคม
อาเซียนกำลังเดินตามแนวทางของสหภาพยุโรปแม้จะอยู่ในช่วงเริ่มต้น แต่ความมุ่งหมายในเบื้องต้น
มุ่งหมายไปที่ “ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน” หรือ AEC ซึ่งนำไปสู่ผลทำให้เกิดการเคลื่อนย้ายของ
ผู้คนในประชาคมอาเซียนมากขึ้น ตามศักยภาพในการแข่งขันของกลุ่มประเทศในประชาคมอาเซียน
โลกกำลังกลับไปสู่ยุคโบราณที่อาณาเขตพรมแดนมีความสำคัญน้อยลงแต่ในขณะที่กฎหมายภายในของ
แต่ละประเทศโดยเฉพาะรัฐธรรมนูญในหมวดสิทธิเสรีภาพยังคงหลักการหรือแนวคิดตามหลักการเดิม
ในอดีตกล่าวคือการกำหนดความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับประชาชนไว้ในบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญนั้น
โดยทั่วไปถือว่าเป็นการกำหนดความสัมพันธ์ระหว่างรัฐนั้นๆกับประชาชนของรัฐนั้นๆเท่านั้น แต่เมื่อ
บริบทความสัมพันธ์ของโลกเปลี่ยนแปลงไป การเคลื่อนย้ายของผู้คนเกิดมากขึ้นตามศักยภาพในทาง
เศรษฐกิจของแต่ละประเทศที่จะดึงดูดแรงงานจากประเทศที่มีศักยภาพน้อยกว่า หรือการเคลื่อนย้าย
ผู้คนจากเหตุผลอื่นๆเช่น กรณีของผู้สูงวัยจากประเทศหนึ่งมาพักอาศัยอยู่ระยะยาวในอีกประเทศหนึ่ง
หรือการเดินทางเข้ามาด้วยเหตุผลของการท่องเที่ยว ฯลฯ ประเด็นต่างๆ เหล่านี้เป็นสภาพความ
เป็นจริงที่เกิดขึ้นในบรรดาประเทศต่างๆ

(2559). ปัญหาการเป็นผู้ทรงสิทธิตามรัฐธรรมนูญไทย. วารสารศาลรัฐธรรมนูญ, 18(54), 112-121.