ปัจัยการสื่อสารที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีภายใต้วิกฤตการศึกษาไทยของมหาวิทยาลัยเอกชน

Authors

ผศ.ดร.พรพรรณ ประจักษ์เนตร, นายเอกลักษณ์ วิริยะยุทมา

Published

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 15 และเครือข่ายวิจัยประชาชื่น ครั้งที่ 5 โรคไร้พรมแดน: ทิศทางการศึกษา สุขภาวะ และนวัตกรรม

Abstract

The objectives of this study were to (1) investigate the risk management and crisis management during thai education crisis of private universities (2) examine the correlation between the awareness of brand equity and decision to study for a bachelor’s degree in private universities during thai education crisis (3) explore the correlation between the awareness of integrated marketing communication and decision to study for a bachelor’s degree in private universities during thai education crisis (4) identify factors affecting decision to study for a bachelor’s degree in private universities during thai education crisis. This study is a mixed methods research. Qualitative research employed an In-depth interview of five people who are in the organization’s communication department or the department related to supporting operational policies, dissemination of information or activities for the planning of new students in private universities (Bangkok University, Rangsit University, University of the Thai Chamber of Commerce, Thonburi University, Kasem Bundit University). Quantitative research employed a survey research by collecting questionnaires distributed to 400 respondents who are first year students in 5 private universities. The In-depth interview results show that the risk that affects university the most is a change in population structure causing a lower birth rate. After risk analysis, it is found that the effect is leveled in low to high. The ways to solve this crisis are to find new targets, adopt social media, use event marketing as well as sale promotion, and emphasize brand equity of the university. The quantitative research findings show that the awareness of integrated marketing communication (Event marketing, Advertising, Public Relation) and the awareness of brand equity (Brand Associations, Brand Awareness) were predictors of the decision to study for a bachelor’s degree, with a predictive value of 59.8%.

ปัจจัยการสื่อสารที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภายใต้วิกฤตการศึกษาไทยของมหาวิทยาลัยเอกชน. มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์, การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 15 และเครือข่ายวิจัยประชาชื่น ครั้งที่ 5 โรคไร้พรมแดน: ทิศทางการศึกษา สุขภาวะ และนวัตกรรม (961-972).