ปัจจัยแห่งความสำเร็จในกระบรวนการการมีส่วนร่วมของชุมชนต้นแบบการจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชนอย่างยั่งยืน กรณีศึกษาตำบลน้ำเชี่ยว จังหวัดตราด

Authors

ผศ.ดร.เจริญชัย เอกมาไพศาล, น.ส.ศุภมาส แหวนวิเศษ

Published

วารสารธรรมศาสตร์

Abstract

การศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลต่อกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนต้นแบบ การจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนอย่างยั่งยืน กรณีศึกษาตำบลน้ำเชี่ยว จังหวัดตราด และศึกษาปัจจัยสภาพแวดล้อมที่ส่งผลต่อกระบวนการการมีส่วนร่วมของชุมชนต้นแบบ ผลการศึกษาพบว่า ผู้ให้ข้อมูลหลักในชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชน ตำบลน้ำเชี่ยว ส่วนใหญ่ คือ เพศหญิง มีอายุเฉลี่ย 51-60 ปี อาชีพหลักคือ ค้าขาย การศึกษาสูงสุด คือ ระดับประถมศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือนของกลุ่ม คือ 250,000-800,000 บาท สถานภาพในชมรม คือ สมาชิกชมรม พบว่า ปัจจัยสภาพแวดล้อมที่ส่งผลต่อกระบวนการการมีส่วนร่วมของชุมชนต้นแบบการจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชนอย่างยั่งยืน คือ ปัจจัยด้านการส่งเสริมสนับสนุนจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ได้แก่ ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคชุมชน นอกจากนี้ ปัจจัยด้านการติดต่อสื่อสารระหว่างสมาชิกผ่านช่องทางแอปพลิเคชั่นไลน์(LINE) การแจ้งตรง การบอกต่อ การโทรศัพท์ การประชุมต่างๆ และปัจจัยด้านการเมืองท้องถิ่นประเด็นผู้มีบทบาทสำคัญในการท่องเที่ยวโดยชุมชนในพื้นที่ตำบลน้ำเชี่ยว ได้แก่ นายกเทศมนตรีและประธานชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชน ตำบลน้ำเชี่ยว

(2560). ปัจจัยแห่งความส าเร็จในกระบวนการการมีส่วนร่วมของชุมชนต้นแบบ การจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชนอย่างยั่งยืน กรณีศึกษาต าบลน้ าเชี่ยว จังหวัดตราด. วารสารธรรมศาสตร์, 36(1), 66-95.