ปัจจัยและประโยชน์ในการรับผู้พ้นโทษเข้าทำงานในองค์กร

Authors

รศ.ดร.วาสิตา บุญสาธร, น.ส.นิศา ศิลารัตน์

Published

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ

Abstract

mployers to hire former convicts to work into their organizations 2) Understand the benefits organizations gain from hiring former convicts. The present study was based on a qualitative research designed.Datawascollected by conducting in-depth interviews with samples of 5 business owners from 5 organizations that hire former convicts into their organizations and 5 former convicts already hired by 5 organizations. Using content analysis, the findings revealed that: 1) The 7 factors leads to hiring former convicts were: 1.1)Self-Development 1.2) Honesty and Integrity 1.3) Opportunity Giving 1.4) Self-Determination 1.5) Competency Match 1.6) Offense level of crime 1.7) Lack of labor. The business owners mentioned all 7 factors; Whereas the former convicts mentioned the first 4 factors only. 2) The benefits of accepting former convicts to work in organizations involved 2.1) Social benefits form preventing former convicts to return to illegal activities 2.2) Organizational benefits from the knowledge of former convicts that mostpeople don’t have; 2.3) Organizational benefits from loyal and diligent from the appreciation of the opportunity the organizations given them.

(2562). ปัจจัยและประโยชน์ในการรับผู้พ้นโทษเข้าทำงานในองค์กร. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ, 11(2), 90-115.