ปัจจัยแรงจูงใจที่มีความสัมพันธ์กับความผูกพันองค์การ: กรณีศึกษา ธนาคารออมสิน

Authors

รศ.ดร.บุญอนันต์ พินัยทรัพย์, น.ส.สิรินทิพย์ จันทรนิมะ

Published

วารสารการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน

Abstract

This research aims to study the level of commitment of Government Savings Bank and to study motivation factors including achievement, work itself, responsibility, growth, recognition for achievement, advancement, salary, security, status, working conditions, company policy and administration, interpersonal relations, and supervision related to the commitment. This study employed a quantitative methodology. The study reveals gender, age, status, salary, position level and the period of time working affected the commitment to the organization at significant level of 0.05. Furthermore, the motivation factors related to the commitment of Government Savings Bank included achievement, work itself, responsibility, growth, recognition for achievement, advancement, salary, security, status, working conditions, company policy and administration, interpersonal relations, and supervision showed a positive correlation at significant level of 0.01.

(2563). ปัจจัยแรงจูงใจที่มีความสัมพันธ์กับความผูกพันองค์การ: กรณีศึกษา ธนาคารออมสิน. วารสารการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน, 27(1), 5-25.