ปัจจัยพื้นฐานทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองที่มีผลต่อความเข้มแข็งของชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Authors

ศ.ดร.สุรสิทธิ์ วชิรขจร, น.ส.วไลพร เลี้ยงพันธุ์สกุล

Published

รายงานสืบเนื่อง การประชุมวิชาการระดับชาติ

Abstract

The study aimed to (1) study the community strength (2)study the relationships between
the factors related to social, economic, and political Factors and the community strength. The
research area was in Phra NakhonSi Ayutthaya DistrictPhra Nakhon Si Ayutthaya Province The
research tool was questionnaire. Statistics used for data analysis included frequency, percentage,
average, standard deviation, Pearson Correlation, Simple Regressions Analysis and Multiple
Regressions Analysis.
This study indicated that the strength of the community was moderate. The social,
economic, and political of Factors were related with the strength of community at moderate level
with the coefficient 0.606, 0.705 and 0.718, respectively. The social, economic, and political
factors can predict the strength of community at 60.10%. in considering each aspect it was
indicated that social factor can predict the strength of community at 36.7%, economic factor can
predict the strength of community at 49.7%, and political factor can predict the strength of
community at 51.6%. To consider on the other component variables, political participation in the
political factor has the coefficient of community strength prediction at the greatest level, the next
one was the integration of knowledge in the product, and then was the knowledge network in
economic factor, respectively.

ปัจจัยพื้นฐานทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองที่มีผลต่อความเข้มแข็งของชุมชน อําเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา . นิด้า, การบริหารการพัฒนาสังคมและยุทธศาสตร์การบริหาร ครั้งที่ 2 (172-189).