ปัจจัยที่ส่งผลในการเลือกผู้ให้บริการส่งอาหาร (FOOD DELIVERY SERVICE)

Authors

รศ.ดร.ดนยพฤทธ์ ศรีวรรโณภาส

Published

งานประชุมวิชาการของสถาบัน ประจำปี 2563

Abstract

Recently, food online delivery service has grown rapidly in Thailand as a solution to
consumers’ needs for good food and traffic jam problems. This study aims to explore the
factors that influence the consumers’ choices in selecting the food delivery service based
on four dimensions, including, service fee, promotion, service quality, and delivery quality.
The study compares four leading delivery service in Thailand, namely, Lineman, Grab, GET!,
and Foodpanda. The results show that these leading providers are competing very closely.
The results from the field survey reveals that although the service fee and promotion plays
an important role, the real factors that would affect the competition in the long run is the
quality of service and the quality of delivery.

ปัจจัยที่ส่งผลในการเลือกผู้ให้บริการส่งอาหาร (FOOD DELIVERY SERVICE). สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ , งานประชุมวิชาการของสถาบัน ประจำปี 2563 (370-390).