ปัจจัยที่ส่งผลต่อศักยภาพการคลังของเทศบาลในประเทศไทย

Authors

น.ส.วิสุทธิณี ธานีรัตน์, รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ์

Published

วารสารการบริหารปกครอง

Abstract

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของปัจจัยที่ส่งผลต่อศักยภาพทางการคลังของเทศบาลในประเทศไทย สำหรับวิธีในการศึกษาผู้วิจัยใช้วิธีการวิจัยเชิงปริมาณ โดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์อัตราส่วนการดำเนินงาน(Operating ratio) และการวิเคราะห์การถดถอยโลจิสติกแบบระดับ (Ordinal Logistic Regression Analysis) ในการศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้ข้อมูลรายปี จำนวน 4 ปี (พ.ศ. 2555 – พ.ศ. 2558) ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อศักยภาพการคลังของเทศบาล คือ ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ ปัจจัยด้านสังคม และปัจจัยด้านประเภทของเทศบาล ส่วนปัจจัยที่ไม่ส่งผล คือ ปัจจัยด้านการเมือง และปัจจัยด้านความสัมพันธ์กับรัฐบาลกลาง

(2561). ปัจจัยที่ส่งผลต่อศักยภาพการคลังของเทศบาลในประเทศไทย. วารสารการบริหารปกครอง, 7(1), 602-623.