ปัจจัยที่ส่งผลต่อการใช้งานการพาณิชย์ผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์

Authors

ผศ.ดร.บุหงา ชัยสุวรรณ, น.ส.วิภาวี จันทร์แก้ว

Published

รายงานสืบเนื่องงานประชุมวิชาการการสื่อสารระดับชาติ ประจำปี 2560

Abstract

The objectives of this research are: 1) To study Perceived
Risk, Trust and Privacy Concerns 2) To study Social Commerce Intention. 3) To study factors affecting Social Commerce Intention. The
study by quantitative research. The sample of this research is the social
commerce’s customers of 400 persons during a year.
The research found that 1) The samples had a level of Perceived
Risk at high level, Privacy Concern at high level and Trust at moderate
level. 2) The samples had a level of Social Commerce Intention at high
level ( = 3.41) 3) Trust is the most effective variable in predicting Social
Commerce Intention. Another two variables that could be described the
Social Commerce Intention were Privacy Concern and Perceived Risk.
All of three factors could explain the Social Commerce Intention with a
percentage of 46.9

ปัจจัยที่ส่งผลต่อการใช้งานการพาณิชย์ผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, การประชุมวิชาการการสื่อสารระดับชาติ ประจำปี 2560 (12-21).