ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อผลลัพธ์ทางสาธารณสุข: กรณีศึกษาประเทศกลุ่มรายได้ปานกลางและต่ำ

Authors

รศ.พ.ต.อ.ดร.ประพนธ์ สหพัฒนา, นาย11 11, ผศ.ดร.อัธกฤตย์ เทพมงคล

Published

วารสารสุทธิปริทัศน์

Abstract

This paper aimed to analyze the factor affecting health outcomes (under 5 years mortality rate per 1,000 people) using secondary data of country with middle and low income in 1996–2015 from 139 countries. Panel data analysis was employed to analyze data. The finding suggested that prevention healthcare (The rate of improved rural sanitation facilities and the percentage of children aged 12-23 months with DPT immunization), control of corruption, effective transition rate from primary to lower secondary general education and gross national income per capita significantly decreased under 5 years mortality rate. Additionally, this study also found panel cointegration effect that refer to the long-term relationship of variables in use.

(2561). ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อผลลัพธ์ทางสาธารณสุข: กรณีศึกษาประเทศกลุ่มรายได้ปานกลางและต่ำ. วารสารสุทธิปริทัศน์, 32(101), 149-159.