ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความเหลื่อมล้ำทางสังคมในพื้นที่การท่องเที่ยวโดยชุมชน ประเทศไทย

Authors

รศ.ดร.กนกกานต์ แก้วนุช, นายอรรฆพร ก๊กค้างพลู, ผศ. ดร.พูลพงศ์ สุขสว่าง

Published

วารสารมนุษยศาสตร์สาร

Abstract

The purpose of this research was to study social inequality and factors influencing the inequality in community-based tourism in Thailand. Data were collected from 400 participants who were divided into two groups; the first group was those who did not involve in community-based tourism, and the second group was those who were involved in community-based tourism business in the selected area. Data were analyzed using descriptive, means, standard deviation, and multiple regression. The results were that the main factors that affect social inequality in the community tourism area were economy and technology. Moreover, external actors did not have a significant effect on people in community-based tourism. The implications of this study can be used by the public sectors to alleviate social inequality and by the community leaders as the guidelines for managing tourism in their communities. The findings can be adapted and can work in collaboration with other sectors in the tourism industry to resolve the issues of social inequality in community-based tourism

(2563). ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความเหลื่อมล้ำทางสังคมในพื้นที่การท่องเที่ยวโดยชุมชน ประเทศไทย. วารสารมนุษยศาสตร์สาร , 21(3), 214-236.