ปัจจัยที่มีผลต่อความร่วมมือในการนำนโยบายความปลอดภัยทางถนนในด้านการบังคับใช้กฏหมายไปปฏิบัติ

Authors

รศ.พ.ต.อ.ดร.ประพนธ์ สหพัฒนา, นาย11 11, รศ.พ.ต.ท.ดร.เกษมศานต์ โชติชาครพันธุ์

Published

วารสารวิทยาลัยพาณิชย์ศาสตร์บูรพาปริทัศน์

Abstract

This work aims to study a causal relationship among an individual factor of traffic police officers, a police station factor, and a neighborhood factor that has an impact on traffic police officers’ cooperation of road safety policy implementation on law enforcement: a case of drivers who wear no helmet in Bangkok. A population sample is composed of 342 traffic police officers at Metropolitan Police Bureau generated from a multiple sampling technique. This study applies a methodology of rating scale questionnaire (1-10) for both SPSS correlation analysis and HLM multilevel analysis. Findings show that among an individual factor of traffic police officers which refers to both a length of government service and a policy comprehension and understanding, a police station factor which refers to a democratic leadership style, and a neighborhood factor which refers to a homicide rate have a positive influence on a cooperation of traffic police officers in implementing a road safety policy particularly on a law enforcement. On the other hand, solely factor of a role conflict has a negative influence on this substance.

(2559). ปัจจัยที่มีผลต่อความร่วมมือในการนำนโยบายความปลอดภัยทางถนนในด้านการบังคับใช้กฏหมายไปปฏิบัติ. วารสารวิทยาลัยพาณิชย์ศาสตร์บูรพาปริทัศน์, 11(2), 113-128.