ปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมกล้วยไม้

Authors

รศ.ดร.บุญอนันต์ พินัยทรัพย์

Published

วารสารการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน

Abstract

A study of factors influencing the development of skilled labors in Thai orchid industry
is to study how to develop skilled workers’ capabilities and present a model to be a better skilled
workers. This research studied the human development of Thai orchid industry from secondary
information and in-depth interviews with professional related to the industry including the
questionnaires. The findings are: the desirable qualification of skilled labor in Thai orchid industry
are as follows: 1) maturity aspect such as working like its own business, interested to do the job,
disciplined, punctual, time conscious, 2) responsibility aspect such as cooperating with supervisor
at work, entrusted to take charge on behalf of employees; 3) work attitude aspect such as having
clear daily target to be achieved and having passion for own work. The patterns and method of
personnel development are three-folded as follows: 1) self-learning aspect such as keeping
updated of information from internet, self-learning on marketing from various sources; 2) cluster
knowledge sharing and use of technologies pattern such as meeting and sharing information
and knowledge to others use of technology; 3) coaching pattern such as entrepreneur supervise
operation and giving coaching at work

(ม.ป.ป.). ปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมกล้วยไม้. วารสารการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน.