ปัจจัยทางจิตลักษณะและสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมจดจ่อใส่ใจในการเรียนของนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่เป็นรุ่นแรกของครอบครัว

Authors

รศ.ดร.ดุจเดือน พันธุมนาวิน, นายกฤษณะโชติ บัวหล้า

Published

วารสารพฤติกรรมศาสตร์

Abstract

This correlation-comparative study was based on the interactionism model as the conceptual research framework. The study aimed at investigating the important predictors in terms of psychological characteristics and situational factors on absorption-study behavior and the at-risk groups. The samples were the first-generation university students with the total of 543 undergraduate students. Data was obtained by multi-stage sampling method. The research consisted 12 measurements in the form of summated rating scales. The reliability of alpha coefficient of each measure was between .72 to .90. Multiple regression analysis results revealed that all 11 predictors from the groups of the situational factor, the psychological trait, and the psychological state, can be operated for prediction on absorption-study behavior 40.2% in the total sample. The important predictors in descending order were low study stress, need for achievement, the favorable attitude toward learning, and educational expectation from family. The at-risk groups were 1) low-grade point average students 2) female students who is not the first child of the family, and 3) male students who is the first child of the family. The results from this study can shed the light on the development at-risk groups of students and can be a basis for further research.

(2561). ปัจจัยทางจิตลักษณะและสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมจดจ่อใส่ใจในการเรียนของนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่เป็นรุ่นแรกของครอบครัว. วารสารพฤติกรรมศาสตร์, 10(2), 56-0.