ปัจจัยทางการท่องเที่ยวที่มีอิทธิพลต่อการกลับมาท่องเที่ยวซ้ำของ ตลาดนวัดลำพญา อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม

Authors

ผศ.ดร.แสงแข บุญศิริ, น.ส.ภัคสิริ เผือกผ่อง

Published

Integrated Social Science Journal วารสารสังคมศาสตร์บูรณาการ

Abstract

The study entitled “Tourism Component Factor Influencingthe Tourists’ Revisit to Lumphaya Floating Market, Bang Len District, Nakorn Pathom Province” investigated tourism factors affected the tourists’ visit at this floating market again. The sample was 400 tourists who used to visit this floating market. The questionnaire was employed for collecting data. It was validated from the expertsbefore being used. The descriptive analysis was used: percentage, mean, and standard deviation. In addition, other statistical analyses were used: Multiple Regression analysis, t-test, F-test, Sig, R-Square,at the level of significance at 0.05.
The findings revealed that, most participants were 31-40 year-female. Their education was bachelor’s degree. They got married and lived in the central part of Thailand. Most participants worked for government offices or state-owned companies. Theincome is 10,001–20,000 baht.The hypothesis was five factors that influenced the tourists’Revisit to Lumphaya Floating Market, Bang Len District, Nakorn Pathom Province : accommodation, attraction, access, facility, and activity. It showed that attraction, access, and activity were three factors that affected the tourists’ Revisit at the level of significance of 0.05.

(2562). ปัจจัยทางการท่องเที่ยวที่มีอิทธิพลต่อการกลับมาท่องเที่ยวซ้ำของ ตลาดนวัดลำพญา อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม . Integrated Social Science Journal วารสารสังคมศาสตร์บูรณาการ, 6(2), 132-154.