ปัจจัยคุณภาพอาหารและทัศนคติที่มีอิทธิพลต่อการรับรู้ของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มีต่อออาหารริมทางในแง่ของความปลอดภัย กรณีศึกษา: ย่านถนนข้าวสาร กรุงเทพมหานคร

Authors

ผศ.ดร.เจริญชัย เอกมาไพศาล, น.ส.วันนา ศุภมงคล

Published

WMS journal of management

Abstract

The objectives of this research are 1) to study the level of food quality, attitudes and perceptions towards food safety of
inbound tourists about street food in Khao San Road, 2) to examine whether effects of food quality and attitudes towards food safety
influence the perceptions about food safety of inbound tourists, and 3) to provide a guideline about how to increase awareness of
safety and implementation strategies of street food in Khao San Road. Sample data were collected from 195 inbound tourists,
through questionnaire surveys. The findings are: 63.6% of inbound tourists were from the European region, 50.3% were male,
36.9% had a monthly income of more than $2,000 USD and 64.6% of inbound tourists visited for leisure/recreation. Inbound tourists
have a significant positive opinion about food quality, attitudes towards food safety, and the perceptions of food safety. The factor
analysis revealed that all latent variables perceptions toward food safety, attitude towards food safety and food quality were
consistent with the models and had construct validity or consistency with the empirical data. The structural equation modelling also
fits well with the empirical data set. This study reveals that food quality has a direct positive influence on the perception of food
safety. On the one hand, food quality powerfully influences attitudes towards food safety. Attitudes towards food safety also have big
influence on the perception of street food safety among foreign tourists, visiting Khao San Road.

(2562). ปัจจัยคุณภาพอาหารและทัศนคติที่มีอิทธิพลต่อการรับรู้ ของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มีต่อาหารริมทางในแง่ของความปลอดภัย กรณีศึกษา: ย่านถนนข้าวสาร กรุงเทพมหานคร. WMS journal of management, 2019(1), 10-23.