ปัจจัยการใช้บริการ Cloud Computing สำหรับผู้ประกอบการในประเทศไทยในช่วงการระบาดของ COVID-19

Authors

รศ.พ.ต.ต.ดร.ดนุวศิน เจริญ

Published

งานประชุมวิชาการของสถาบัน ประจำปี 2564

Abstract

Cloud Computing หรือการให้บริการคลาวด์ ส่งผลต่อทุก ๆ ธุรกิจที่มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
เพราะนอกจาก (loud จะเข้าไปช่วยลดต้นทุนของธุรกิจในด้านการลงทุนและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ยังเข้าไปสร้างความยืดหยุ่นให้กับธุรกิจในการเข้าถึงการให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ส่งผลให้ธุรกิจ
สามารถโฟกัสกับธุรกิจหลัก ลดภาระการดูแลระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในองค์กร โดยการศึกษานี้มุ่งเน้น
การศึกษาโอกาสของตลาด Cloud Computing และปัจจัยการใช้บริการและให้บริการ Cloud Computing
ในประเทศไทย การศึกษานี้ใช้กระบวนการวิจัยเชิงคุณภาพ ข้อมูลจัดเก็บผ่านการสัมภาษณ์เชิงลึกกับ
ผู้ประกอบการที่มีการใช้บริการ Cloud พร้อมทั้งมีการจัดสนทนากลุ่มระหว่างผู้ให้บริการ Cloud ใน
ประเทศไทย และธุรกิจที่มีการใช้บริการ (loud จากนั้นนักวิจัยนำผลของการศึกษามาทำการวิเคราะห์
ผ่านกระบวนการเข้ารหัสแบบเปิด (Open Coding) และจัดเป็นประเด็นต่าง ๆ (Themes) ที่ทำให้เห็นถึง
ปัจจัยในการใช้บริการ (loud ผลของการศึกษาทำให้เห็นภาพถึงรูปแบบของการใช้บริการและการให้บริการ
Cloud ประโยชน์ของการใช้บริการ Cloud ข้อกังวลในการใช้งาน เกณฑ์ในการเลือกการให้บริการ อุปสรรค
ของผู้ให้บริการ และสิ่งที่ผู้ให้บริการต้องการความช่วยเหลือจากภาครัฐ ผลของการศึกษาสามารถนำไปใช้
ในการจัดทำนโยบายในการพัฒนาการให้บริการและการใช้บริการ Cloud สำหรับธุรกิจต่าง ๆ ได้

ปัจจัยการใช้บริการ Cloud Computing สำหรับผู้ประกอบการในประเทศไทยในช่วงการระบาดของ COVID-19. สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ , งานประชุมวิชาการของสถาบัน ประจำปี 2564 (425-436).