ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง: ศาสตร์แห่งการครองตนของ “ฅน” ยุติธรรม

Authors

ผศ.ดร.ติญทรรศน์ ประทีปพรณรงค์

Published

รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติเนื่องในโอกาสครบรอบปีที่ 51 แห่งการสถาปนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

Abstract

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็นแนวคิดแห่งการดํารงตนบนความพอดีซึ่งสามารถนําไปปรับใช้กับ
การดําเนินชีวิตของบุคลากรในกระบวนการยุติธรรมได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคปัจจุบันที่คน
ในองค์กรยุติธรรมส่วนหนึ่ง มักจะขาดสํานึกของความพอเพียง จนนําไปสู่การกระทําทุจริต อย่างไรก็ตาม
การน้อมนําเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติอาจมิใช่เรื่องง่าย เนื่องจากค่านิยมทางวัตถุใน
ระดับปัจเจกบุคคล และความบกพร่องในภาวะผู้นํา ล้วนแต่เป็นอุปสรรคสําคัญสําหรับคนในองค์กร
ยุติธรรม ในการที่จะครองตนตามความพอดี พอประมาณ ด้วยเหตุนี้ การกําหนดแนวทางการส่งเสริม
การน้อมนําเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้กับ การดําเนินชีวิตของบุคลากรในองค์กรของตน
ในเชิงปฏิบัติ เพื่อเป็นหนทางหนึ่งในการขจัดปัญหาความ อยุติธรรมทางกฎหมาย จึงมีความจําเป็นอย่าง
ยิ่งยวด

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง: ศาสตร์แห่งการครองตนของ “ฅน” ยุติธรรม. สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, เศรษฐกิจพอเพียงกับการบริหาร การพัฒนา: จากปรัชญาสู่การปฏิบัติ (104-117).