ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการเติบโตอย่างยั่งยืน ผ่านพลวัตการสร้างสรรค์

Authors

ศ.ดร.ผลิน ภู่จรูญ

Published

งานประชุมวิชาการของสถาบัน ประจำปี 2560

Abstract

Today world of business is concerning about the massive utilization of natural
resources that yield better benefits only for the capitalist rather than the society who
actually own the resources. That bring to the poor results on an ineffective income distribution,
lower standard of living, and the pollute environment. The reasons behind is because
organization has strong intension to maximize profit without concerning on optimum
solution. This paper proposed the total solution through “dynamic optimum” concept
which developed further advance from the “Sufficiency Economy Philosophy”. Given the
incredible power of “sufficient” wisdom, this paper is an attempt to apply the contemporary
management approach on help solving the problems and also foster sustainable growth.

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการเติบโตอย่างยั่งยืน ผ่านพลวัตการสร้างสรรค์. NIDA, งานประชุมวิชาการของสถาบัน ประจำปี 2560 (280-293).