ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาชุมชนเมือง: ศึกษากรณี ชุมชนรุ่งมณีพัฒนา กรุงเทพมหานคร

Authors

รศ.ดร.สมศักดิ์ สามัคคีธรรม, รศ.ดร.สากล จริยวิทยานนท์, อ.ดร.พัชรินรุจา จันทโรนานนท์

Published

วารสารพัฒนาสังคม คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

Abstract

This article aims to analyze the urban community development according to the sufficiency economy philosophy in the case of Rungmaniphathana. The methodology of qualitative research is utilized. The study finds that change of Rungmaniphathana from slum to a housing security community was a starting point for community development programs; the organizing the community welfare funds, the setting up of the elderly and women groups, as well as the preschool children development center.The study finds that the core characteristics of the sufficiency urban community welfares are as follows: 1) community-based welfares for the creation of a secured life in the future; 2) welfares emphasizing occupational development, the increase of income and savings for long-term benefits; 3) welfares responding to all groups of residents’ problems and needs from birth until death; and 4) a transparent and accountable welfare management. Owing to the relations between a sufficiency community welfare and a strong society, it is necessary to develop both of them concomitantly in order to obtain a balance and a sustainable quality of life.

(2560). ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาชุมชนเมือง: ศึกษากรณี ชุมชนรุ่งมณีพัฒนา กรุงเทพมหานคร . วารสารพัฒนาสังคม คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 19(1), 39-58.