ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับการบริหารภาครัฐตามกรอบนโยบายประเทศไทย 4.0

Authors

รศ.ดร.ไพโรจน์ ภัทรนรากุล

Published

รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ เนื่องในโอกาสครบรอบปีที่ 51 แห่งการสถาปนา สถาบันบัณพิตพัฒนริหารศาสตร์

Abstract

บทความนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อเสนอแนวทางการบริหารภาครัฐบนพื้นฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
เพื่อการขับเคลื่อนการบริหารการพัฒนาภายใต้กรอบนโยบายประเทศไทย 4.0 และเพื่อสํารวจเงื่อนไขที่
จําเป็นและความท้าทายในการบรรลุเป้าหมายดังกล่าว รูปแบบของบทความเป็นเชิงแนวคิดอาศัยการทบทวน
เอกสารและสังเคราะห์งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง โดยในการศึกษาได้เสนอแนวทางการประยุกต์หลักการตามปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง คือความพอประมาณ ความมีเหตุผล และการมีภูมิคุ้มกันที่ดี และเงื่อนไขความรู้และ
คุณธรรม กับเป้าหมายและทิศทางการบริหารการพัฒนา ทั้งนี้การบริหารการพัฒนาให้บรรลุเป้าหมายตาม
ตัวแบบประเทศไทย 4.0 ได้นั้น ภาครัฐควรให้ความสําคัญในมิติของการพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ การสร้าง
จิตสํานึกร่วม การเสริมสร้างธรรมาภิบาลทั้งทางการเมืองและการบริหาร และการยกระดับการวิจัยและ
พัฒนาและการสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อให้พร้อมขับเคลื่อนสู่เป้าหมายการยุทธศาสตร์การบริหารการพัฒนา
ประเทศในระยะยาว คือ “มั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน”

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับการบริหารภาครัฐตามกรอบนโยบายประเทศไทย 4.0. สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, กำรจัดประชุมวิชำกำรระดับชำติ ประจำปี 2560 เนื่องในวันคล้ำยวันสถำปนำสถำบันบัณฑิตพัฒนบริหำรศำสตร์ ครบรอบ 51 ปี เรื่อง “เศรษฐกิจพอเพียงกับกำรบริหำรพัฒนำ: ปรัชญำสู่กำรปฏิบัติ” (131-147).