ประเมินองค์การพิทักษ์ระบบคุณธรรมในราชการพลเรือนสามัญ

Authors

อ.ดร.ฌานิทธิ์ สันตะพันธุ์

Published

รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ เนื่องในโอกาสครบรอบปีที่ 51 แห่งการสถาปนาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

Abstract

Thailand’s Merit system Protection Commissioner is essential for the development of
the foundation of Merit system based on the philosophy of sufficiency economy as the merit
system is the system which protects the civil servants’ actions including equal of opportunity,
competence, security of tenure and political neutrality. In addition, it requires the mechanism
to put merit system into practices by establishing organization and regulating power and
duties in terms of merit system. The current Merit system protection commissioner of
Thailand has adopted the philosophy of sufficiency economy from the late King Bhumibol
Adulyadej as the framework. The establishment of the Merit system protection commissioner
of Thailand is different from that of the countries using dual court system. However, it can
protect the right of the civil servants adequately from both Merit system protection
commissioner of Thailand and the administrative court. In other words, it has been adjusted
sociologically according to the context of Thai bureaucracy in which the civil servants have
constantly faced unfair treatments. Besides, there are additional causes which emphasize the
necessity of the Merit system Protection Commissioner. Lastly, the existence of the Merit
system Protection Commissioner in other civil servants’ sections will equip the Thai

bureaucracy with the tools to handle changes in terms of personnel management. The pre-
requirement of the operation of the merit system is the knowledge or well-rounded

consideration including the merit system itself which is the condition of the sufficient
economy philosophy. This aim of the merit system is to bring sustainable development.

องค์กรพิทักษ์ระบบคุณธรรม : การพัฒนารากฐานคุณธรรมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง. สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, การประชุมวิชาการระดับชาติ ประจำปี 2560 เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ครบรอบ 51 ปี เรื่อง “เศรษฐกิจพอเพียงกับการบริหารพัฒนา: ปรัชญาสู่การปฏิบัติ” (1133-1146).