ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของหน่วยงานที่ได้รับจัดสรรเงินทุนจากภาษีเฉพาะ (Earmark Tax): กรณีศึกษาสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส)

Authors

ผศ.ดร.วิศิษฎ์ ชัยศรีสวัสดิ์สุข, ผศ.ดร.สันติ ชัยศรีสวัสดิ์สุข

Published

รายงานสืบเนื่องการประชุมระดับชาติเนื่องในโอกาสครบรอบปีที่ 52 แห่งการสถาปนาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

Abstract

Keychallengesof theThai HealthPromotionFoundation(THPF),asanindependence
organizationfinanced byearmark tax, arenotonly limited to providing decent rationales
for theexistenceof theunit butalsoensureefficiencyand effectivenessof fund utilization.
A review by the study suggests there are advantages and disadvantages of earmark tax
financing. Generally, the fiscal approach is used cautiously for a special purpose. In this
case, THPH is set with a major objective to promote or improve health condition for all
Thais; living intheurbanas wellas intheremotearea. Inaddition,THPH aimsat promoting
healthawarenessasa prevention measure whichisarguably morecosteffectiveinimproving
health standard of the nation. And thus, such organization that receives earmark tax
most of the time will have to involve with activities most regular government affiliates
do not want to do (or lack of incentive to do) but it is the activities which create great
value for the society or the country as a whole. Unfortunately, performance indication
of these activities are even more difficult to illustrated especially to public which often
cast some doubts and concernsover management issues.The majorfindingof this study
is not to argue whether or not the earmark tax should be implemented. It is rather to
arguethat,evenforarelatively reasonablesuccessfulestablishmentof suchorganization
(such as THPF), it is crucial to earn enough public trust by guarantee transparency and
having proper records of efficiency and effectiveness in fiscal management.

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของหน่วยงานที่ได้รับจัดสรรเงินทุนจากภาษีเฉพาะ (Earmark Tax): กรณีศึกษาสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส). สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, วันเกิดนิด้าครบรอบ 52 ปี (43-65).