ประวัติความเป็นมาและข้อเสนอเพื่อการปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ

Authors

รศ.ดร.กนกพร นาคทับที

Published

วารสารวิชาชีพบัญชี

Abstract

The article provides background and notion behind the development of the Thai Financial Reporting
Standards for Non-Publicly Accountable Entities, TFRS for NPAEs. The article addresses the implementation
issues and problems arising from applying the standard. Based on the study of the working committee,
appointed by the Accounting Standard Setting Committee, this article proposes future development which
includes principles and objectives, content or issues to be added, format of the proposed standard along
with its pros and cons. The article could enhance the understanding in the proposed changes which would
lead to more involvement in development of the accounting standards and the accounting professions.

(2563). ประวัติความเป็นมาและข้อเสนอเพื่อการปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ. วารสารวิชาชีพบัญชี, 16(51), 86-105. doi:10.14456/่jap.202018.