บทเรียนจากญี่ปุ่น: ปัจจัยสำคัญในการจัดการเพื่อความอยู่รอดจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ

Authors

ผศ.ดร.นรีนุช ดำรงชัย

Published

วารสารการจัดการสมัยใหม่

Abstract

According to the truth that natural disaster is increasing nowadays, the ability of the country to manage the circumstances is highly expected in order to strengthen national security and people’s welfare as well as to minimize loses. This academic paper is written from the gathering of information about disaster management in Japan from relating documents such as government reports, newspapers and research papersin order to analyze for important factors which enhance the success of natural disaster management in Japan. It is found that those factors are: attempt in law revising, effective disaster management planning and strategy, well cooperation among relating government organizations, supports from private sectors, frequent disaster preparedness drills, and the citizen’spublic consciousness. Together with the awareness of self-help, and helping each other among community, these factors are the key for the effective disaster management in Japan.

(2560). บทเรียนจากญี่ปุ่น: ปัจจัยสำคัญในการจัดการเพื่อความอยู่รอดจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ. วารสารการจัดการสมัยใหม่, 15(2), 1-12.